Kund: CGM Bygg

Uppdrag: Logotype

Datum: Februari 2014