Kund: HemX

Uppdrag: Logotype

Datum: Oktober 2013